انواع طرح و برنامه ریزی در حوزه توریسم

انواع طرح و برنامه در حوزه توریسم

اتخاذ یک روش شناسی مشخص و تخصصی برای برنامه ریزی کوتاه، متوسط و بلند مدت جهت دستیابی به توسعه پایدار و هدفمند و به عنوان یک فرآیند که دارای مراحل مختلفی از جمله تهیه برنامه، اجرا، نظارت و ارزشیابی می باشد، در تمامی حوزه های صنعت توریسم، امری ضروری است. برنامه ریزی معمولا یک ابزارمدیریتی، برنامه ای،اجرایی در راستای سازماندهی اهداف مد نظر در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی، بشمار می رود. در صورت برنامه ریزی بهینه، صنعت توریسم قادر خواهد بود، در راستای توسعه پایدار به بهبود شاخص هایی نظیر انجام بهینه و هدفمند طرح و فعالیت مد نظر، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، تعادل و توازن فعالیت ها،کمک کند. متخصصین و کارشناسان با تجربه آستیاژ در زمینه ارائه انواع طرح و برنامه بر حسب نیاز، می توانند یاریگر باشند.

۲۲۳۰۶۴۹۹ / ۸۸۴۶۷۵۵۴ – ۹۸۲۱+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی/ و بزرگراه رسالت (مسیر غرب) نرسیده به خروجی بزرگراه صیاد شیرازی

تهران- صندوق پستی : ۱۹۹-۱۶۳۳۵

AstiajTourism@