انواع نیاز سنجی و نظرسنجی

برای اطلاع و ارزیابی سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده به مشتریان و ارتقاء نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف، درکلیه امور فعالیت ها و خدمات توریسم (سیر ، سفر و تور، مراکز اقامتی و پذیرایی، تسهیلات حمل و نقل ،خدمات وابسته و…)، آستیاژ با انجام کلیه مراحل نیاز سنجی و نظر سنجی نظیر طراحی فرم های نظر خواهی، پخش و جمع آوری داده ها و سپس انجام تحلیل های لازم آماری، نظری و ارائه گزارش کاربردی و راهبردی، قادر است در ارتقای سطح خدمات و توسعه فعالیت های کاری، یاری رسان باشد.

۲۲۳۰۶۴۹۹ / ۸۸۴۶۷۵۵۴ – ۹۸۲۱+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی/ و بزرگراه رسالت (مسیر غرب) نرسیده به خروجی بزرگراه صیاد شیرازی

تهران- صندوق پستی : ۱۹۹-۱۶۳۳۵

AstiajTourism@