تدوین و انجام طرح های اجرایی

کار اجرایی

چنانچه هم اکنون دارای فعالیتی در حوزه توریسم هستید و یا تمایل دارید فعالیت جدیدی را شروع نمایید، ولی در اجرا با چالش هایی روبرو هستید، مشاوره با ما یاری رسان شما خواهد بود.

۲۲۳۰۶۴۹۹ / ۸۸۴۶۷۵۵۴ – ۹۸۲۱+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی/ و بزرگراه رسالت (مسیر غرب) نرسیده به خروجی بزرگراه صیاد شیرازی

تهران- صندوق پستی : ۱۹۹-۱۶۳۳۵

AstiajTourism@