همیاری در برگزاری کنفرانس ها و همایش

همایش

گردهمایی و جلسات تخصصی در حوزه های مرتبط، بستر مناسبی را برای نشر و ارائه دستاوردهای علمی-تخصصی فراهم ساخته و امکان نقد و بررسی این یافته ها را  در جامعه علمی به دست می دهد. ما می توانیم بعنوان مشاور ،ضمن معرفی اعضای کمیته علمی، یاریگر امورعلمی واجرایی جهت برگزاری بهینه این نوع گردهمایی های علمی -تخصصی در حوزه توریسم( ایرانگردی – جهانگردی) باشیم. جهت مشارکت، شرکت و انتخاب نمایشگاه های تخصصی و همچنین در مورد فعالیت های قبل، هنگام و بعد از شرکت در نمایشگاهها،  نیز ما می توانیم به شما مشاوره های لازم را بدهیم تا حضوری موفق و پر ثمر را، تجربه کنید.

۲۲۳۰۶۴۹۹ / ۸۸۴۶۷۵۵۴ – ۹۸۲۱+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی/ و بزرگراه رسالت (مسیر غرب) نرسیده به خروجی بزرگراه صیاد شیرازی

تهران- صندوق پستی : ۱۹۹-۱۶۳۳۵

AstiajTourism@