انواع اطلاع رسانی سیاحتی

آستیاژ با دارا بودن آرشیو اطلاعات توریسم در سطح ملی و بین المللی، می تواند پاسخ گوی کلیه نیازهای شما درارتباط با شناخت جاذبه های سیاحتی و امکانات خدمات مسافرتی، نظیر شرکت های خدمات مسافرتی (آژانس ها)، تورها، مراکز اقامتی و پذیرایی، ویزا، امکانات حمل و نقل مسافرتی، قوانین و مقرارت مرتبط، سایر خدمات مورد نیاز
سفر، خدمات آموزشی و پژوهشی و… باشد.

88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@