انواع طرح های پژوهشی

انجام انواع طرح های پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی خود را در کلیه امور مربوط به صنعت توریسم و در کلیه سطوح (فردی، سازمانی و دانشگاهی)، می توانید به ما بسپارید. کادر مجرب و با تجربه آستیاژ، امور تحقیقاتی شما را در اسرع وقت به انجام رسانده و راه حل های مناسب را در اختیار شما قرار خواهد داد. ضمن اینکه همکاران آستیاژ می توانند در روند انجام پروژه های حل های مناسب را در اختیار شما قرار خواهد داد. ضمن اینکه همکاران آستیاژ می توانند در روند انجام پروژه های تحقیقاتی در کنار شما، مشاور و یاریگری باشند.

 88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@