انواع طرح و برنامه ریزی در حوزه توریسم

انواع طرح و برنامه در حوزه توریسم

اتخاذ یک روش شناسی مشخص و تخصصی برای برنامه ریزی کوتاه، متوسط و بلند مدت جهت دستیابی به توسعه پایدار و هدفمند و به عنوان یک فرآیند که دارای مراحل مختلفی از جمله تهیه برنامه، اجرا، نظارت و ارزشیابی می باشد، در تمامی حوزه های صنعت توریسم، امری ضروری است. برنامه ریزی معمولا یک ابزار مدیریتی، برنامه ای،اجرایی در راستای سازماندهی اهداف مد نظر در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی، بشمار می رود. در صورت برنامه ریزی بهینه، صنعت توریسم قادر خواهد بود، در راستای توسعه پایدار به بهبود شاخص هایی نظیر انجام بهینه و هدفمند طرح و فعالیت مد نظر، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، تعادل و توازن فعالیت ها،کمک کند. متخصصین و کارشناسان با تجربه آستیاژ در زمینه ارائه انواع طرح و برنامه بر حسب نیاز، می توانند یاریگر باشند.

 

 88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@