برنامه ریزی آموزشی و برگزاری کارگاه ها ودوره ها

موسسه آستیاژ با متخصصان و مراکز آموزشی توریسم درسطح کشور و جهان نیز ارتباط دارد. آگر مایل به ادامه تحصیل در دوره ها و رشته های مرتبط با توریسم در مقاطع گوناگون، در ایران و جهان هستید، از ما مشاوره بگیرید. در صورت تمایل به شرکت در نشست ها/ همایش ها و یا کنفرانس های تخصصی توریسم در داخل و خارج از کشور، و یا برگزاری سخنرانی و دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی در این حوزه، آستیاژ می تواند مشاور و یاریگر شما باشد.

 88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@